เปิดขั้นตอนแบบใหม่! ต่อใบขับขี่ ปี 2563 ต้องจองคิวออนไลน์

หลังจากก่อนหน้านี้การระบาดขอเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายหน่วยงานต้องหยุดให้บริการ รวมถึงกรมการขนส่งทางบกด้วยเช่นกัน แต่ล่าสุดทางกรมการขนส่งทางบกได้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วย โดยจะต้องจองคิวออนไลน์เพื่อมาใช้บริการก่อนเท่านั้น ซึ่งในส่วนนี้สำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเท่านั้น สำหรับการออกใหม่ยังงดให้บริการเช่นเคย โดยจะแยกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ที่จะเปิดให้บริการได้แก่ กิจกรรมที่ไม่มีการอบรม และต่อใบขับขี่ มีรายละเอียดดังนี้

1) บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรม ได้แก่
-การขอใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย-การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ-การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ-การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แล้วแต่กรณี)-ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก (กรณีหนังสือรับรองที่หมดอายุในช่วงงดให้บริการ ได้รับสิทธิขยายเวลา)-การขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ประเภท ท.) ที่ผ่านการอบรมและทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-ส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม-การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ-การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ-การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี (รับเฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น)-การขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้

2) บริการกระบวนงานการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ได้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com
-การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี),รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์),และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning-การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน-การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

จองคิวออนไลน์ สามารถทำได้ ช่องทาง คือ จองผ่านทางแอปพลิเคชันและจองผ่านเว็บไซต์
-จองผ่านแอพฯ ระบบปฏิบัติการ iOS Link : https://apple.co/2GIHARd
-จองผ่านแอพฯ ระบบปฏิบัติการ Android Link : http://bit.ly/2IkLpyO
-จองผ่านเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก Link : https://gecc.dlt.go.th

วิธีการจองคิวผ่านแอพฯ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : โหลดแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ลงในสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS และ Android

– ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวโหลด : ดาวโหลดที่นี่
– ระบบ Android ดาวโหลด : ดาวโหลดที่นี่

ขั้นตอนที่ 2 : เข้าสู่ระบบโดยการเปิดแอพฯ DLT Smart Queue ขึ้นมา
ให้เลือก “บัตรประชาชน” > กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน > สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3 : เลือก “งานใบอนุญาต” > เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่ > เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ
เช่น ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี หรือ 2 ปีเป็น 5 ปี

ขั้นตอนที่ 4 : เลือก “วันที่” ที่สะดวกตามที่ปรากฏ โดยวันที่มี “จุดสีดำ” คือวันที่ยังมีคิวว่าง “จุดสีเหลือง” คือวันที่คิวเต็มแล้ว และ “จุดสีแดง” คือวันหยุด
ให้เลือก “รอบบริการ” ที่สะดวก แล้วกด “ยืนยันการจอง” > หลังจากยืนยันการจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง QR CODE และรายละเอียดต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งที่เลือกไว้ ตามวันและเวลาที่ปรากฏ เพื่อดำเนินการทดสอบสุขภาพที่มีผลต่อการขับขี่ และดำเนินการต่อไปขับขี่ต่อไป

วิธีการยกเลิกการจอง : กดที่ไอคอนมุมซ้ายล่าง > เลือกหัวข้อ “ยกเลิกการจองนี้”

ข้อควรรู้เบื้องต้นได้แก่
-สำหรับรถส่วนบุคคล ใช้เวลาอบรม 1 ชั่วโมง-สำหรับรถขนส่ง ใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง-สำหรับรถสาธารณะ ใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง-ข้อจำกัดในการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์นี้-เฉพาะผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี-ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน-การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม
ผู้อบรมออนไลน์จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายที่กรมขนส่งด้วย และออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี
เอกสารที่ต้องใช้
1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี 2. บัตรประชาชนฉบับจริง 3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 4. ชำระเงิน 505 บาท (ค่าธรรมเนียม​ / ค่าใบขับขี่)
กรณีขาดต่อ : กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่, กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ
การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี
เอกสารที่ต้องใช้1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน2. บัตรประชาชนฉบับจริง3. อบรม 1 ชั่วโมง4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่5. ชำระเงิน 505 บาท (ค่าธรรมเนียม​/ค่าใบขับขี่)
กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า : เจ้าของรถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน

กรณีขาดต่อ : กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่, กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน
แน่นอนว่าในสภาวะแบบนี้ การจองคิวต่าง ๆ ผ่านแอพฯ นั้นสะดวกมาก ๆ ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ไม่ต้องตื่นเช้าไปขนส่ง เพื่อจองคิวเหมือนสมัยก่อน เราสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ ถือว่าดีมาก ๆ สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ หวังว่าข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย