ประยุทธโชว์ป๋า บริจาคเงินช่วยต่างชาติ เข้ากองทุนอาเซียน รับมือโควิด-19

โอโห้ ถึงกับต้องร้องออกมาดัง ๆ ในขณะที่ปชช.กำลังลำบาก รัฐบาลของเราก็โชว์ป๋าด้วยการบริจาคเงินเพื่อรับมือโควิดให้กับ กองทุนอาเซียน รายละเอียดดังนี้
วันที่ 26 มิ.ย.ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วม และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อาเซียนจัดการประชุมสุดยอดเต็มรูปแบบ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศดำเนินการรับมือกับโควิด-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกันและกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและการต่อต้านข่าวปลอม การสนับสนุนการจัดตั้งคลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับภูมิภาค การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและศูนย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของอาเซียน การรักษาการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค

โดยมีนายเหวียน ชวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เป็นประธาน ภายใต้แนวคิดหลัก ‘แน่นแฟ้นและตอบสนอง’ ว่าสำหรับการรับมือกับโควิด-19 ที่ประชุมได้ตัดสินใจสำหรับการรับมือกับโควิด-19 ดังนี้
(1) ประกาศจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-19 อย่างเป็นทางการ โดยไทยได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกองทุน- (2) เห็นชอบต่อแนวทางและเงื่อนเวลาสำหรับการจัดทำแผนงานฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน(3) เร่งรัดการจัดตั้งคลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์และมาตรฐานวิธีปฏิบัติของอาเซียนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (4) มอบหมายให้ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ) ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในทั้ง 3 เสาประชาคมอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพและมีบูรณาการ

โดยเฉพาะการไหลเวียนของสินค้าและบริการที่จำเป็น ยา และอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือต่อพลเมืองของอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศที่สาม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ย้ำความสำคัญของการจัดทำแผนฟื้นฟูภายหลังการสิ้นสุดลงของโควิด-19 และการเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ